Czech Republic

Aari a její zóna. Jak malá velká kanonýrka dostala Arizonu pod vrchol

Po již tøetí promìnìné støele z dálky se otoèila, bìžela na pùlící èáru a s rukama zkøíženıma na prsou zaujala postoj, kterı všem divákùm poslal jasnı vzkaz - nezahrávejte si se mnou. Arizona po její trefì vedla v polovinì druhé ètvrtiny o devìt bodù a Connecticut, tradièní velmoc ženského basketu, žádal v semifinále NCAA o timeout.

Velké basketbalové momenty Aari McDonaldové proti Connecticutu:

Psal se rok 2016 a Aari McDonaldová nastupuje do prvního roèníku na univerzitì. Tenkrát však oblékala fialovı dres Washingtonu, kde se uèila od Kelsey Plumové, historicky nejlepší støelkynì NCAA a budoucí jednièky draftu WNBA. 

Aèkoliv si McDonaldová nevedla statisticky vùbec špatnì a na høišti strávila prùmìrnì 24 minut, spokojená na severozápadì Spojenıch státù nebyla. Již po jednom roce odešla a novı domov získala v Tucsonu kde sídlí University of Arizona.

Zatímco se McDonaldová seznamovala s univerzitním basketbalem v dresu Washingtonu, Arizonu jako nová hlavní trenérka pøevzala Adia Barnesová, jejímž úkolem je dostat Wildcats na vrchol prestižní konference Pac-12. Aari ji v tom má vıraznì pomoci. 

Talentovaná rozehrávaèka kvùli pøestupu nesmí rok hrát a Arizona vyhraje pouze šest utkání. Následující roèník se však McDonaldová dostává na høištì a pøichází obrat o 180 stupòù.

Barnesová tım dovede ke 24 vıhrám. Arizonu sice tìsnì mine závìreènı March Madness turnaj, univerzita se ale kvalifikuje do WNIT - klání pro 64 tımù, které se do elitního play off NCAA nevešly. Wildcats celı turnaj ovládly a McDonaldová se stala nejužiteènìjší hráèkou.

A úspìchy pokraèovaly dál. Barnesová Arizonu pøemìnila na jeden z nejlepších tımù v konferenci a nikdo nepochyboval, že se Wildcats koneènì podívají do závìreèného March Madness. McDonaldové loni sázela 20,6 bodu na zápas a mìla namíøeno do WNBA. 

Jen pár dní po konci konferenèního turnaje ale v Americe naplno udeøila koronavirová pandemie, která pøedèasnì ukonèila všechny univerzitní sporty. March Madness se nekonal a hráèky místo na høištì putovaly do domácí karantény. WNBA draft se uskuteènil virtuálnì, jméno rodaèky z Kalifornie v nìm ale chybìlo. McDonaldová se rozhodla modrobílı dres oblékat ještì jeden rok. Dokonèit, co zaèala.

Roèník zaèal pozdìji kvùli pandemii, pár zápasù muselo bıt zrušeno a v dalších mìsících bylo tøeba dodržovat pøísná pravidla, která mají zamezit šíøení koronaviru. Arizona mezi nejlepší celky celé soutìže a do March Madness jde s neuvìøitelnou sebedùvìrou. McDonaldová pøedvádí nejlepší vıkony kariéry a tım se na zaèátku dubna probojoval na historicky první Final Four. V semifinále na Wildcats èekal již zmínìnı Connecticut.

Arizona ovšem nebyla k zastavení. Huskies od zaèátku nestíhali odpovídat na nápor hráèek v èervenıch dresech a velmi rychle prohrávali dvojcifernım rozdílem. Aèkoliv se UConn nìkolikrát pøiblížil na hratelnı rozdíl, Arizona mu nikdy nedovolila ohrozit její cestu do finále. McDonaldová zápas dokonèila se 26 body.

„Aari dnes dominovala celému zápasu, od zaèátku do konce,“ øekl na její konto legendární trenér Connecticutu Geno Auriemma. „Dnes jsme na ni nenašli odpovìï.“

Bìhem ètyø let se z tımu, kterı vyhrál za jedinı rok pouze šest zápasù, stalo zvuèné jméno univerzitního basketbalu. Barnesová spoleènì s McDonaldovou øídily tuhle promìnu až k duelu o národní titul. Ani tentokrát nebyla Arizona favoritem; v cestì jí stál Stanford, rival ze stejné konference.

Ve finále, které se neslo v obranném duchu, byl nakonec o jedinı bod šastnìjší Stanford (54:53). Škola z Kalifornie vyhrála svùj tøetí titul, Arizona nakonec zùstala tìsnì pod vrcholem. 

Pohádkovou cestu a zápis do historie ovšem Arizonì nikdo nevezme. Stanford se navíc o vítìzství obával do úplnì poslední sekundy zápasu - do konce zbıvalo 6,1 vteøiny, když si Barnesová vzala timeout, aby nakreslila závìreènou akci pro svùj tım. Míè se dle oèekávání dostal do rukou Aari. Ta pøes tøi obránkynì vyslala na koš tøíbodovou støelu, která jen velmi tìsnì nepropadla obrouèkou.

Letos už WNBA draft McDonaldovou neminul. Jako tøetí v poøadí si rychlou rozehrávaèku vybral celek Atlanta Dream. Aari tak již brzy èeká tréninkovı kemp. Zaèátek soutìže je naplánován na 14. kvìtna. 

McDonaldová sice se svou vıškou patøí mezi nejmenší hráèky ligy, její jméno už je ovšem obrovskım pojmem ženského basketbalu.

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude