Czech Republic

500 dní s Eurem. Trojanův basketbalový Hamlet a vyhladovělí fanoušci

Samotnı program má nejen propagovat šampionát pomocí doprovodnıch akcí, ale i usnadnit registrovanım fanouškùm cestu k zakoupení vstupenek.

„Chtìli bychom je prodávat na podzim, na pøelomu øíjna a listopadu. Lidé, kteøí budou zaregistrovaní, budou mít tıdenní pøedstih pøed ostatními, aby si mohli vstupenky koupit. Po covidu bude po sportovních událostech hlad, takže bychom v pøípadì, že to bude možné, chtìli tímto naše fanoušky pøednostnì uspokojit,“ uvedl Bøíza.

Logo EuroBasketu 2021 v Èesku, Gruzii, Itálii a Nìmecku

Logo EuroBasketu 2021 v Èesku, Gruzii, Itálii a Nìmecku

Mistrovství Evropy zaène pøesnì za 500 dní, a to 1. záøí 2022. Vedle Èeska, jež bude chtít navázat na euforii z šestého místa na MS 2019, ho budou hostit Gruzie, Itálie a Nìmecko. Závìreèné boje o medaile se uskuteèní v Berlínì. 

„Vnímám to jako vrchol všeho, co jsme z pohledu èeského basketbalu v posledních letech organizovali. Generaci hráèù se splní sen, kterı se mi tøeba nesplnil,“ uvedl bıvalı basketbalista Jiøí Welsch. Ten zároveò vystupuje v hamletovském reklamním spotu po boku Ivana Trojana.

Šampionát se mìl pùvodnì uskuteènit letos. Kvùli koronavirové pandemii však FIBA vrcholnou událost o rok odložila. „Je to dlouhı proces. Musím smeknout klobouk pøed obrovskou státní dotací, pøesto je to jen pùlka rozpoètu mistrovství a je tøeba sehnat i tu druhou èást finanèního krytí. S tím souvisí diváci, vstupenky a tak,“ øekl Bøíza. „Organizaèní tım je obrovskı a je vıhoda, že máme za sebou MS žen 2010 nebo MS hráèù do 19 let z roku 2013. Jsme aktivní a máme na FIBA i ve sportovním svìtì dobré slovo,“ pochvaloval si Bøíza.

Ivan Trojan proti Jiøímu Welschovi:

Èeši si jako hostitelé vybrali již do skupiny Poláky, další ètyøi soupeøe jim urèí los 29. dubna od 13:00 v Berlínì. „U soupeøù je tøeba sledovat jak vıkonnostní, tak marketingovı potenciál. Osobnì by se mi líbilo dostat ze ètvrtého koše Finsko. Jednak je manželkou jejich hlavního kouèe naše bıvalá vynikající hráèka Mirka Jarchovská (Dettmann) a Finové jsou známí tím, že s sebou vozí hodnì fanouškù. Na posledních šampionátech jich bylo až devìt tisíc a byli fantastiètí,“ øekl Bøíza.

Podobné pøání mìl i Welsch. „Pøál bych si z prvního koše Španìlsko, k nìmuž mám vztah ze své kariéry, pøipojím se i k Finùm a z pátého koše by bylo pikantní potkat Izrael. Náš kouè Neno Ginzburg by ho asi nechtìl, ale bylo by to hezké,“ dodal bıvalı hráè NBA. 

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude